Χάρτης | Επικοινωνία
 

 
 

22-01-2013

Από τη Γ.Γ.Δ.Β.Μ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ Δ.Ι.Ε.Κ.

Αναφέρεται ρητά στην προκήρυξη η προσκόμιση νόμιμων πιστοποιητικών ή δικαιολογητικών για την απόδειξη των δηλωθέντων.

 

Πεδίο 1.3 Β : Α.Σ.ΠΑΙ.ΤΕ

 

Οι απόφοιτοι του Παιδαγωγικού Τμήματος της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε, επιμορφώνονται σε γενικά και ειδικά θέματα εκπαίδευσης και κατάρτισης. Oπότε, εφόσον έχουν ολοκληρώσει το πρόγραμμα τους, μπορούν να ενταχθούν στο Πεδίο 1.3 Β η οποία αφορά ακριβώς, επιμόρφωση Επαγγελματικής Κατάρτισης και Εκπαίδευσης, λαμβάνοντας το μέγιστο των μορίων.

1. Πρόγραμμα Σπουδών ΕΠΠΑΙΚ

Στο πλαίσιο του Γενικού Τμήματος Παιδαγωγικών Μαθημάτων, σύμφωνα με τον ιδρυτικό νόμο της ΑΣΠΑΙΤΕ, δύνανται να λειτουργούν Προγράμματα Εξειδίκευσης και Επιμόρφωσης. Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης (Ε.Π.ΠΑΙ.Κ).

Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης (Ε.Π.ΠΑΙ.Κ)

Η φοίτηση στο πρόγραμμα είναι διάρκειας δύο εξαμήνων.

«Ως επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση σε ένα μάθημα αν ο σπουδαστής πραγματοποίησε παρουσίες στο μάθημα αυτό που αντιστοιχούν τουλάχιστον στα 2/3 των ωρών διδασκαλίας που προβλέπονται στο πρόγραμμα».

Προϋπηρεσία σε Φροντιστήρια :

Οι υποψήφιοι με πιστοποιημένη προϋπηρεσία (Βεβαίωση Εργοδότη και Ένσημα ώστε να φαίνεται η ειδικότητα απασχόλησης) σε Φροντιστήρια εντάσσονται στο πεδίο 3, ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ. Για την αναγωγή στα έτη πλήρους απασχόλησης μπορεί να χρησιμοποιηθεί το ΦΕΚ 2844 τα Β΄/23-10-2012.

Πεδίο 2.1 : ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΑ Ι.Ε.Κ

 

Πεδίο 2.2 : ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΟΥ ΑΙΤΕΙΤΑΙ Ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ  

 

Παράδειγμα : Υποψήφιος εκπαιδευτής ο οποίος έχει διδάξει το μάθημα ¨Δίκτυα¨ σε προηγούμενο Εξάμηνο ή το αντίστοιχο μάθημα σε άλλη δομή εκπαίδευσης (π.χ. : A.T.E.I., ΕΠΑ.Λ).


Πεδίο 2.3 : ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΠΟΚΤΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΟΜΗ ΤΥΠΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α/ΘΜΙΑ, Β/ΘΜΙΑ, Γ/ΘΜΙΑ)


Πεδίο 2.4 : (Βλέπε Παράρτημα και Ν. 3879/2012 Άρθρο 3)

 

Πεδίο 3 : (Βλέπε Παράρτημα)


Πεδίο 5.3 Α.Μ.Ε.Α. :

Οι υποψήφιοι που είναι άτομα με μόνιμη αναπηρία, σε ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% ή είναι γονείς παιδιών με αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον 67%, θα πρέπει να υποβάλουν πιστοποιητικά. Πιστοποιητικά χορήγησης ποσοστών αναπηρίας, που έχουν εκδοθεί πριν την 1/9/2011 από τις Πρωτοβάθμιες Υγειονομικές Επιτροπές των Νομαρχιών, της Περιφέρειας ή των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, γίνονται δεκτά και μπορούν να χρησιμοποιούνται επ' αόριστον, αν πρόκειται για επ' αόριστον κρίση ή άλλως μέχρι την ημερομηνία που λήγει η ισχύς τους, χωρίς να απαιτείται εκ νέου εξέταση από τις Υγειονομικές Επιτροπές του ΚΕ.Π.Α. (Φ 80000/οικ.30002/1896/14-12-2011 Υ.Α.). Σε κάθε άλλη περίπτωση απαιτείται η υποβολή βεβαίωσης του ΚΕ.Π.Α.


 

Παράρτημα

Ως εμπειρία νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση μίσθωσης έργου στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης. Το είδος και ο τρόπος απόδειξης της βαθμολογούμενης εμπειρίας ανά κλάδο – ειδικότητα προσωπικού ορίζεται ρητά στην ανακοίνωση.

Ως διδακτική εμπειρία νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου σε αναγνωρισμένες σχολές ή εκπαιδευτήρια του Δημόσιου ή Ιδιωτικού Τομέα ή σε διδακτικά καθήκοντα ή έργα συναφή με το αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης.

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3879 ΦΕΚ 163 τ. Α΄ 21-9-2010

Άρθρο 2

Ορισμοί

Για την εφαρμογή του παρόντος νόμου, νοούνται ως:

1. «Τυπική εκπαίδευση»: Η εκπαίδευση που παρέχεται στο πλαίσιο του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος, οδηγεί στην απόκτηση πιστοποιητικών αναγνωρισμένων σε εθνικό επίπεδο από τις δημόσιες αρχές και αποτελεί μέρος της διαβαθμισμένης εκπαιδευτικής κλίμακας. Στην τυπική εκπαίδευση εντάσσεται και η γενική τυπική εκπαίδευση ενηλίκων. 2. «Τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα»: Το σύστημα της πρωτοβάθμιας, της δευτεροβάθμιας και της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

3. «Μη τυπική εκπαίδευση»: Η εκπαίδευση που παρέχεται σε οργανωμένο εκπαιδευτικό πλαίσιο εκτός του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος και μπορεί να

οδηγήσει στην απόκτηση πιστοποιητικών αναγνωρισμένων σε εθνικό επίπεδο. Περιλαμβάνει την αρχική επαγγελματική κατάρτιση, τη συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση και τη γενική εκπαίδευση ενηλίκων (παραδείγματα :Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων, Κέντρα Διά Βίου Μάθησης, ΝΕΛΕ, ΚΕΚ, προγράμματα, Κέντρα Ελευθέρων Σπουδών, κ.λπ.).

4. «Άτυπη μάθηση»: Οι μαθησιακές δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα εκτός οργανωμένου εκπαιδευτικού πλαισίου, σε όλη τη διάρκεια της ζωής του ανθρώπου, στο πλαίσιο του ελεύθερου χρόνου ή επαγγελματικών, κοινωνικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων. Περιλαμβάνει τις κάθε είδους δραστηριότητες αυτομόρφωσης, όπως η αυτομόρφωση με έντυπο υλικό ή μέσω διαδικτύου ή με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή ή ποικίλων εκπαιδευτικών υποδομών, καθώς και τις γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που αποκτά το άτομο από την επαγγελματική εμπειρία του.

5. «Αρχική επαγγελματική κατάρτιση»: Η κατάρτιση η οποία προσφέρει βασικές επαγγελματικές γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες σε ειδικότητες και εξειδικεύσεις με στόχο την ένταξη, επανένταξη, επαγγελματική κινητικότητα και ανέλιξη του ανθρώπινου δυναμικού στην αγορά εργασίας, καθώς και την επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη (παράδειγμα: ΙΕΚ).

6. Η διδακτική εμπειρία στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας προσμετράται ως δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Πίσω

//
 
 
 
Ρέθυμνο HOTSoft.gr σχεδιασμός, κατασκευή, Προώθηση ιστοσελίδων, Κρητη SEO. Ρέθυμνο Aσύρματα δίκτυα WiFi, Δομημένη καλωδίωση, έξυπνο σπίτι. Rethymno Website Design, Web Development, Web site Promotion, SEO Crete SEM.
powered by HOTSoft.gr internet, δίκτυα & τηλεπικοινωνίες